Påminnelse 1: Årsstämma 2022 äger torsdagen den 27 oktober

Årsstämman äger rum torsdagen den 27 oktober 2022 kl. 19.00 i Kryptan i
Kista kyrka.


Registrering av deltagare och fullmakter sker från kl 18.30. Kaffe och fika serveras.
Legitimation för samtliga röstberättigade ska uppvisas vid registreringen. 
     Om endast en av ägarna till en fastighet närvarar vid årsstämman erfordras fullmakt från samtliga
icke närvarande övriga ägare för att kunna delta i votering. Mer information finns i kallelsen.
     Kallelse och dagordning har delats ut och finns även publicerad på hemsidan. 

Väl mött!
Styrelsen

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter