Parkering inom samfälligheten

Parkeringsregler för Silkeborg samfällighetsförening
Beslutade av årsstämman 2017-10-18

Inom samfälligheten råder parkeringsförbud. Parkering får därför enbart ske på de ytor som är skyltade som parkeringsplatser samt i samfällighetens garage. Samtliga parkeringsplatser på samfällighetens mark i garagen eller utomhus tillhör samfälligheten. För transporter till fastigheter för i- och urlastning gäller samma regler som gäller i Stockholm stad (För närvarande är det 5 minuter som gäller. Förtydligande 210504: Och det ska vara
någon form av aktivitet vid fordonet och aktiviteten ska pågå kontinuerlig vid fordonet med maximalt någon minuts mellanrum.
).
I samfälligheten så gäller samma regler för boende, gäster och hantverkare.


Stora garaget Silkeborgsgatan 1 samt garagen vid gård 1.
I garagen finns en (1) garageplats tilldelad varje hus d.v.s. 149 st. Medlemmar förfogar över sin parkeringsplats och kan naturligtvis även låta den användas t.ex. av gäster som är på besök. Medlemmar som hyr ut sin bostad kan naturligtvis låta sin hyresgäst disponera den garageplats som är tilldelad huset.

Varje garageplats har ett eluttag som enbart är avsett för motor- och kupévärmare. När motor- och kupévärmare används ska dessa vara anslutna
via timer med maximalt 3 timmars gångtid. Garagens eluttag har inte kapacitet för att klara av laddning av elbilar varför elbilar, oavsett storlek, inte
får anslutas.

Om en medlem inte har något behov av att disponera sin garageplats är det tillåtet att hyra ut den till annan boende i samfälligheten. Garageplats
får ej användas som förråd. Man får självklart inte som boende i samfälligheten parkera sin bil på någon plats som man inte har tillstånd till i garagen.
I de fall där det kommer till styrelsen kännedom att så sker kommer avgift tas ut.


Extra parkeringsplatser för uthyrning till medlemmar i samfälligheten.
Utöver de regler som stämman beslutade så gäller nedanstående.

Extra parkeringsplatser för uthyrning till medlemmar i samfälligheten
Silkeborgs samfällighetsförening har sju parkeringsplatser i stora garaget för uthyrning, sex på övre plan och en under plan. Parkeringsplatserna kan hyras av boende i samfällighetsföreningen och endast för eget fordon.
 
En gång per år lottas dessa platser ut till de hushåll som anmält intresse. Normalt sker det under maj månad. Information om sista dag för intresseanmälan meddelas via hemsidan. Efter lottningen är genomförd informeras berörda fastighetsägarna om resultatet.
 
I de fall det uppstår lediga platser under året, görs en extra utlottning. Vi tillämpar inget kösystem utan Informationen sker på hemsidan och utlottning görs bland de intresseanmälningar som inkommit under tiden
för utannonseringen.
 
Hyresperioden är från den 1 juli till den 30 juni året därefter.  
Avgiften för en parkeringsplats är f.n. 500 kr per månad (juli 2019) och faktureras kvartalsvis i efterskott. 

De extra parkeringsplatserna är avsedda för medlemmar med flera bilar, och inga utomstående. Kontroll sker mot det registreringsnummer som angivits i intresseanmälan. Om inte alla platser är uthyrda kan medlemmar hyra mer än en extra parkeringsplats. Medlemmar som har oreglerad faktura till samfälligheten får inte hyra extra parkeringsplats.
 
Utöver ovanstående gäller

  • Medlem som hyr extra parkeringsplats har inte rätt att överlåta parkeringsplatsen till någon annan.
  • Parkeringsplatsen är avsedd för uppställning av bil eller fordon som ägs av medlemmen
  • Elmotorvärmare, kupévärmare etc. skall alltid användas i kombination med timer, max tre timmars elförbrukning per tillfälle. Max 1000W total förbrukning. Eluttaget får inte användas för laddning av el-bilar.
  • Utebliven betalning av hyran, oavsett anledning, föranleder uppsägning av parkeringsplatsen.
  • Uppsägning av hyresavtalet sker automatiskt från den 30 juni.
  • Hyresavtalet kan sägas upp av medlemmen respektive samfällighetsföreningen med en kalendermånads uppsägning under avtalstiden. Uppsägningen ska göras skriftligt.

Samfällighetens gästparkeringar
Det finns två gästparkeringar, en i anslutning till stora parkeringsgaraget (Silkeborgsgatan) samt en mindre i anslutning till garagelängorna vid gård 1 (Själlandsgatan). Gästparkeringarna är avsedda för parkering för gäster till boende i samfälligheten.
 
För parkeringsplatserna på Silkeborgs- och Själlandsgatan gäller de parkeringsregler som framgår av skyltarna. Det är Parkster (Sverige Parkering AB) som kontrollerar och bötfäller felparkerade bilar/fordon på samfällighetens mark. Kontakt 0770-17 55 00.

Betalning
Betalning sker antingen via parkeringsappen Parkster, sms eller talsvar,
se anvisningar på skyltarna. Läs mer om tjänsten om hur du betalar och hur du använder den på nedanstående länkar. 
https://www.parkster.com/se/how-it-works/
https://www.parkster.com/se/faq/

Det är Stockholms Stads Parkerings AB som bötfäller felparkerade bilar/fordon på kommunens mark, (kontakt 08-772 96 00), se skyltning.

Månadsbiljett
Du har som boende (medlem) i samfälligheten möjlighet att köpa månadsbiljett när du behöver nyttja gästparkeringen för en längre tid. Månadsbiljetten kräver särskilt tillstånd och gäller på samfällighetens samtliga markerade parkeringsplatser utomhus förutom de platser med laddstoplar och i mån av plats.
 
Kontakta styrelsen (styrelsen@silkeborg.se) och lämna ditt namn, adress (inkl husnummer), mobilnummer samt registreringsnummer på den bil som månadsbiljetten ska gälla för. Observera att tillståndet endast kan ges till ägaren av bilen under förutsättning att personen är skriven på adress inom samfälligheten. Genom att lämna dina kontaktuppgifter så godkänner du att dina uppgifter registreras. Läs här om hur samfälligheten hanterar dina personuppgifter.

När du fått bekräftelse på att dina uppgifter registrerats kan du i parkeringsappen Parkster under fliken Långtidsbiljetter välja Månadsbiljett. Kostnad 500 kr.

Laddning av elbilar
Vid gästparkeringen vid stora garaget finns två laddstolpar och vid gästparkeringen vid gård 1 finns en laddstolpe. Betalning sker via parkeringsapparna, se uppsatta instruktioner vid laddstolparna.