Elbilsladdning och laddboxar

Här kommer styrelsen att löpande informera om arbetet med installlation av laddboxar i samfällighetens garage.

2024-05-08
Ansökan till Lantmäteriet är inlämnad.   
Ansökan om ändring av samfällighetens anläggningsbeslut med tillägg för elbilsladdning i våra garage lämnades in till Lantmäteriet under april och har registrerats. Någon handläggare är ännu inte utsedd. Handläggningstiden hos Lantmäteriet uppskattas till 4 - 6 månader och då kan beslut om elbilsladdning troligen komma i början av hösten. Uppslutningen till ansökan blev rekordhög med fullmakter från 98 % av våra boende.

2024-04-07
Kort sammandrag från extrastämman 2024-04-04
47 röstberättigade inkl fullmakter närvarade på stämman med god stämning och engagerade medlemmar. Det är fler än vad som deltagit på stämmorna 2019-2022. Helt klart är möjligheten att nu eller i framtiden kunna ladda sin elbil en viktig fråga för medlemmarna.

Protokoll från extrastämman finns här.

Frågor och svar som lyftes på extrastämman:

Hur startar man laddning och hur sker debiteringen?
Start av laddning sker med tagg eller kort. Initialt kommer kostnaden för elförbrukningen på samfällighetens faktura på samma sätt som kostnaden för t.ex. tvättpass. När antalet användare ökar så kommer det troligen kompletteras med en app. Fullständig information kommer finnas på hemsidan när vi kommit så långt i projektet.

Kommer det bli slitage på laddboxarna och hur lång livslängd har de?
Slitage sker primärt på den egna laddkabeln och livslängden bedöms i nuläget av leverantörerna till 10-15 år.

Kommer elen räcka till för alla som laddar?
Man rekommenderas att ladda sin elbil varje dag och systemet för lastbalansering och styrning gör att alla kommer få el, men mängden el varje bil får beror på hur många som laddar samtidigt.

Kan jag välja tid när jag vill ladda så jag får billigaste elpriset?
Nej, man kan inte välja tid. Elen är samma el som samfälligheten köper in för den gemensamma elförbrukningen. De fasta kostnaderna ingår i samfällighetens lika andel för varje medlem medan den faktiska förbrukningen vid laddning debiteras respektive medlem enligt det Kw-pris som samfälligheten betalar.

Kan man göra något för att sänka samfällighetens elkostnader?
Solpaneler kräver en egen extrastämma då det måste ske en uppdatering av anläggningsbeslutet samt finnas en lösning på finansieringen. Styrelsen kommer inom kort omförhandla samfällighetens elavtal.

Vad händer nu efter extra stämman och vilken tidsplan gäller?
Vi har fått klartecken från Naturvårdsverket på bidraget för ”ladda elbil” och nästa steg är att skicka in ansökan till Lantmäteriet för ändring av anläggningsbeslutet. Deras handläggningstid är runt tre månader. Det som kan fördröja ett beslut är att Lantmäteriet kommer kalla alla som inte lämnat en fullmakt till ett möte i deras lokaler där man får redogöra varför man valt att inte ge fullmakt. Vid extrastämman hade vi fått in fullmakter från 94% av alla medlemmar. Efter klartecken från Lantmäteriet så är nästa steg förhandling med samfällighetens bank om lån och när det är klart kan vi formellt starta installationsprocessen med leverantören. Tidplanen styrs primärt av handläggningstiden hos Lantmäteriet och banken och är något som styrelsen har svårt att påverka.


2024-01-23
Status Elbilsladdning.
Styrelsen fick i uppdrag på årsstämman att utreda förutsättningar för bidrag, uppdatering av anläggningsbeslut, installationssätt, materialval, kostnadskalkyl samt att redovisa detta på en extrainkallad stämma.
 
Arbetet har påbörjats med att styrelsen har projekterat för en komplett nyinstallation av elanläggningar för laddboxar och upprättat ett förfrågningsunderlag för en fullständig installation
av laddboxar vid garagens samtliga parkeringsplatser. Vi har fått in fem offerter och en sjätte
offert är på väg in.
 
Styrelsen har utrett förutsättningarna för att få bidrag och en ansökan om bidrag har lämnats
in till Naturvårdsverket där den registrerats. Bidraget innebär att staten bidrar med 50 % av kostnaden för boxar och installation. En förutsättning för bidraget är att installationen utförs under innevarande år.
 
Förarbetet med att uppdatera anläggningsbeslutet har påbörjats genom att styrelsen har samlat
in fullmakter från husägarna. Vi har där uppnått ett mycket bra gensvar där vi fram till dags dato
fått in fullmakter från 93 % av våra medlemmar och väntar in fler. Vi har nu sannolikt uppnått det antal fullmakter som behövs för att gå vidare och ska påbörja arbetet med ansökningshandlingen.
 
Med stöd av de offerter vi fått in har vi upprättat en kostnadskalkyl samt haft ett möte med banken för att höra om lånemöjligheter och till vilka villkor det kopplas och arbetar nu med att ta fram de handlingar som banken behöver.
 
Styrelsen kommer snart att kalla till en extrastämma där beslut ska tas om hur vi ska gå vidare.

Frågor tas gärna emot på mail-adressen:  laddbox@silkeborg.se  
Vi besvarar så snart vi kan.  

/Styrelsen  


2023-11-12
Enligt styrelsens propositionen, som bifölls på senast årsstämman, rörande installation av
laddboxar för elbilar för samtliga garageplatser har styrelsen skissat på tänkbara installationer
av laddboxar i våra garage. Offertförfrågan har skickats ut och några offerter har kommit in.
Vi väntar på ytterligare offerter.  
 
Då protokollet från stämman nu är justerat och publicerat på hemsidan och i entréerna till samlingslokalerna kommer vi som en del i det fortsatta arbetet den närmaste veckan att dela
ut fullmakter i era brevlådor.   
 
Dessa fullmakter är nödvändiga för att styrelsen skall ha möjligheten att föra samfällighetens
talan i förhandlingar med Lantmäteriet angående ändring av gällande anläggningsbeslut för
våra garage. Samfällighetens ombud blir Christer Berg Silkeborgsgatan 43. Ifyllda fullmakter
kan vänligen lämnas i styrelsens brevlåda vid Silkeborgsgatan 42.  

 
OBS. Dessa fullmakter är i sig inte något beslut om att införa laddboxar i våra garage.   
Det beslutet skall tas vid en kommande extra inkallad stämma. Se mer info i propositionen i kallelsen till stämman.  
 
Frågor tas gärna emot på mail-adressen:  laddbox@silkeborg.se  
Vi besvarar så snart vi kan.  
 
/Styrelsen