Vad är en samfällighet

Samfällighetsförening är en sammanslutning av delägare. Sådana samfälligheter förvaltas enligt SLF (Lagen om förvaltning av samfälligheter). Samfällighetsförening är en juridisk person, d.v.s. den kan själv ingå förbindelser och förvärva rättigheter gentemot utomstående personer. Medlemskapet i samfällighetsföreningen är oupplösligt förenat med delägarskap i den samfällighet som föreningen förvaltar. Den som förvärvar en fastighet, som har del i samfälligheten som förvaltas av en samfällighetsförening, blir automatiskt medlem i föreningen. På motsvarande sätt upphör medlemskapet för den som överlåter en fastighet som har del i samfällighet som förvaltas av en samfällighetsförening.

 

När flera personer äger en fastighet tillsammans (samäganderätt) utövar de gemensamt medlemskapet i föreningen. Beslut i samfälligheten fattas på föreningsstämma De grundläggande besluten för förvaltning av en samfällighetsförening fattas på föreningsstämma genom majoritetsbeslut. För att verkställa besluten och ombesörja den löpande förvaltningen finns en styrelse. Samfällighetsföreningens ändamål är att förvalta den samfällighet för vilket den bildats. Föreningen får inte driva verksamhet som är främmande för det ändamål som samfälligheten skall uppfylla.

 

Ändamålet med samfälligheten anger således ramen för samfällighetsföreningens verksamhet och gränserna för dess befogenhet.
Samfällighetens ändamål framgår av den förrättning vid vilken samfälligheten tillkom. I fråga om gemensamhets anläggningar finns ändamålet angivet i ett särskilt beslut i förrättningshandlingarna, det s.k. anläggningsbeslutet. Föreningen är behörig att vidta alla åtgärder som kan hänföras till utförande eller drift av gemensamhetsanläggningen såsom den är definierad i anläggningsbeslutet.