Vad är en samfällighetsförening och vilka uppgifter har föreningen?

En samfällighetsförening skall bildas enligt lag när flera fastighetsägare tillsammans

äger gemensam egendom, så kallade samfälligheter. Samfällighetsföreningens ändamål

är att förvalta den samfällighet för vilken den har bildats. I vårt fall har vi att förvalta:
 

• Vägar inom området

• Avloppsanläggningar

• Radio o TV kabelnät

• Belysningsanläggning

• Grönområden

• Garage och parkeringar


Föreningen har en ordinarie stämma eller även kallad årsmöte per år. Vår stämma

infaller i XX då en styrelse väljs vars uppgift är att:


•förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar

• föra redovisning över föreningens räkenskaper

• föra förteckning över ägare till delägande fastigheterna

• årligen inför ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över

föreningens verksamhet

• i övrigt uppfylla vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av

föreningens angelägenheter.