Elbilsladdning

Fristående arbetsgrupp har bildats (våren 2023)
Det har bildats en från samfälligheten fristående arbetsgrupp som arbetar med att ta fram en lösning på hur laddning av elbil ska kunna komma till stånd i våra garage.

Gruppen består av följande medlemmar:

  • Lars Åhs, gård 3 sekreterare.
  • Thomas Goldschmidt, gård 3, sammankallande
  • Bernt Lagnefeldt, gård 4.
  • Gulizar Akan, gärd 4.
  • Jonas Eklund, gård 5.

Intresseanmälan för laddbox och övriga frågor kan ställas till: laddbox@silkeborg.se
 

Intresseundersöking för elbilsladdning (hösten 2022)
Styrelsen för Silkeborgs samfällighetsförening vill undersöka intresset för installation av
laddboxar för elbilsladdning hos våra medlemmar. Ditt svar är mycket viktigt för oss eftersom
det påverkar vilken prioritet ärendet får och hur det hanteras.

Vi behöver ditt enkätvar senast den 1 november. Uteblivet svar räknas som ointresse.
Lämna ditt enkätsvar i brevlådan Silkeborgsgatan 42.
 
För att det ska vara genomförbart att ladda elbil i våra garage krävs investeringar i nya elsystem och laddboxar med tillhörande kringutrustning anpassade för drift i flerbilsgarage.
 
Den laddning som blir möjlig är så kallad hemmaladdning 1-fas 16A (3,7 kW).
Det innebär att det tar 6 – 10 timmar att ladda en ren elbil för 15 mils räckvidd.
Ellevio som handhar elnätet har under överskådlig tid inte kapacitet för högre effektuttag
i vårt område. Det hindrar dock inte att anläggningen utförs så att den i framtiden kan
medge högre effektuttag.
 
För att möjliggöra installation av laddboxar finns flera alternativa lösningar.
 
Alternativ 1:
Samfälligheten låter installera laddboxar vid varje garageplats och handhar därefter driften. Kostnaden för installationen och drift tas upp i lika andel och kostnaden för bilplatsens
faktiska elförbrukning debiteras månadsvis för tillhörande hus.

Det kräver att anläggningsbeslutet utökas och att stadgarna justeras. För att dessa ändringar
ska kunna komma till stånd erfordras att den absoluta merparten av våra medlemmar godkänner utökningen och kostnaden för investeringen. Hantering av ändring av anläggningsbeslutet och stadgarna är en process som tar något år.

Kostnaden för registrering av nytt anläggningsbeslut samt de legala möjligheterna för denna
lösning är i nuläget oklara. Vi ser idag inte den lösningen som ett förstahandsalternativ.       

Alternativ 2:
Vi tillåter en entreprenör att i våra garage tillhandahålla anläggningar för elbilsladdning med installation, boxar, teknik för dynamisk lastbalansering, system för mätning av elförbrukning och administration för fakturering. Hyresavtal upprättas med bilplatsinnehavaren där hyra av laddbox samt elförbrukning faktureras innehavaren av bilplatsen. Hyreskostnaden för laddboxen kan uppskattas till drygt 400 kr per månad. Kostnaden för faktisk elförbrukning faktureras per månad
till självkostnadspris.

För att installationen ska kunna bli av krävs att minst 26 medlemmar ansluter sig.
Detta alternativ gör att installation av elbilsladdning kan komma till stånd relativt snabbt.
 
Alternativ 3:
Vi bildar en ny gemensamhetsanläggning för elbilsladdning i form av en ekonomisk förening. Det kommer då att krävas medlemskap i den nya gemensamhetsanläggningen för att få tillgång till en laddbox vid garageplatsen. Den nya gemensamhetsanläggningen administreras av egen styrelse och har egen ekonomi skild från samfälligheten. Detta scenario medför att kostnaderna för installation, drift, förbrukning samt administration ska bekostas av medlemmarna i den nya gemensamhetsanläggningen.

Kostnaden för box, installation, tillhörande elektronik för dynamisk lastbalansering och debiteringssystem uppskattas till omkring 15 – 18 Tkr.  inklusive nuvarande kända bidrag per laddplats. Bidrag utgår idag med 50% av kostnaden men då det är politiskt styrt vet vi inte hur
länge bidraget finns kvar efter valet.

Elförbrukningen kommer att debiteras för respektive laddplats till självkostnadspris.

För alternativen 2 och 3 gäller att ingen kostnad uppstår för den som inte är intresserad av
laddbox vid sin bilplats.
 
Arbetsgrupp
 
Oavsett vilken väg vi väljer för att införa elbilsladdning inom samfälligheten behöver vi skapa en arbetsgrupp som arbetar med att ta fram en lösning och se till att den kommer till stånd.
Vi behöver därför dig som har kunskap och vill ingå i en arbetsgrupp. Anmälan kan göras på enkäten.