Viktig information till berörda fastighetsägare på gård 1

Som tidigare meddelats kommer under perioden 11 juni till 29 juni markarbeten och asfaltering ske vid gästparkeringen samt i och runt radgaragen. Idag på byggmötet fastställdes tidplanen samt vad som kommer att ske i garagen.

Samtliga platser kommer att asfalteras. Det innebär att de som idag har asfalt, plattor eller betong kommer detta att tas bort och ersättas av asfalt.  För varje garageplats innebär att all markyta måste vara tömd på samtliga föremål och det får inte heller finnas något annat som hindrar arbetet. De som har hyllor måste även tänka på det kommer bli vibrationer under arbetena och säkerställa att det inte finns föremål som kan ramla ned.

Det innebär även att under delar av eller hela perioden så kan ingen trafik ske till och från radgaragen samt att inga bilar kan stå parkerade på sina platser i garagelängorna. Alternativa parkeringsplatser är gästparkeringen vid stora garaget Silkeborgsgatan 1 (utan avgift för de som har begärt och fått tillfälligt p-tillstånd denna period) samt de kommunala parkeringsplatser som finns i vårt närområde. Ingen parkering på gården då det är en byggarbetsplats till första veckan i juli. Därefter återupptas övervakning och avgifter.

För att entreprenören skall få tillträde till garagelängorna måste garageportarna öppnas varje morgon. De kan stängas av entreprenören efter arbetsdagens slut. Även helgarbete kan förekomma. Garagelängorna består av 5 moduler om 5 bilplatser samt 1 modul om 2 bilplatser. Då styrelsen inte har tillgång till garagelängorna så förutsätter arbetet en fungerande grannsamverkan, där minst en boende per modul, varje morgon öppnar sin garageport de dagar arbetet pågår. Utifrån de svar styrelsen fått så skall det inte vara några problem då det finns någon som öppnar minst en port i alla moduler under hela den period arbetet pågår.