Svar på mail angående markarbetena

Det har inkommit ett mail från en medlem som i skrivelsen uppger sig representera flera medlemmar varför styrelsen valt att besvara mailet på hemsidan på samma sätt som uppropet från gård 5.

Anledningen till medgivande om att åtgärda första plattraden på privat mark finns i den utdelade informationen/medgivandeblanketten men för att förtydliga: det är svårt att som privatperson ansluta plattor mot asfalt. En medlem som jobbar i branschen sa: "Som privatperson så har man varken verktygen eller kunskaperna för att arbeta med asfalt". Vi har efter samtal med jurist kommit fram till att det bästa och enda möjliga för samfälligheten i detta läge är att erbjuda att åtgärda första plattraden på privat mark som ansluter till den nya asfalten på samfällighetens mark. Att man lyfter bort plattorna på rad två och fyller upp med makadam är för att man inte ska snubbla på nivåskillnaderna som uppstår mellan plattorna tills dess att fastighetsägaren själv har möjlighet att lägga om så många plattrader som behövs för att få en bra lutning. Det är väldigt olika vid olika fastigheter hur många rader som behöver justeras. Vissa kan bara justera rad två och så är gången klar, andra behöver göra om betydligt fler rader än så och det är framförallt de hus som idag har kraftiga sättningar och plattor som ligger långt under den gamla asfaltens nivå redan innan arbetets början. På gård 4 så har några redan hunnit lägga om alla plattor i sin gång efter att första raden åtgärdas, det ser mycket bra ut. Kanske kan de hjälpa till och berätta hur de har gått tillväga?

Det är nu upp till varje medlem som är berörd att avgöra om man vill få första plattraden åtgärdad eller ej. Det är dock mycket viktigt att alla förstår att om man vid ett senare tillfälle väljer att justera sina plattor och i samband med det gör åverkan på samfällighetens asfalt så gäller inte samfällighetens garanti. Skulle det uppstå en situation där samfällighetens asfalt behöver repareras på grund av enskild medlems åtgärder så kommer kostnaden för detta att tas ut av medlemmen.

Det är inte aktuellt att stoppa eller förändra asfalteringen med anledning av detta mail.

Som vi upprepade gånger påtalat i Silkeborgsbladet, så finns aktuell information om asfalteringen på vår hemsida. Har man några funderingar så är man välkommen att kontakta styrelsen eller delta på medlemmarnas halvtimme som inleder varje styrelsemöte.

Vi vill också påminna om att sista dagen för godkännande av åtgärd på första plattraden för boende på gård 1-3 ska vara inlämnad senast den 18 maj, blanketter inlämnade efter sista datum kommer inte att behandlas.

Styrelsen
Silkeborgs samfällighetsförening
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mail som inkom till styrelsen 2018-05-16
(namn på avsändare samt de som fått kopia på mailet är borttaget pga GDPR)


”Nu till den tråkiga sidan är att ett godkännande skall vara inskickad till den 18 Maj angående asfalteringen som påverkar privat mark.

Det innebär är att man även skriver på är att man får lägga ut makadam på privat mark och förstöra helheten gällande dansk sjösten från asfalten och hela vägen upp till gräsmattan.
Efter att sett resultat på gård 4 så kan inte det godkännas då det förstör helheten på privat mark.
Efter att pratat med några så kommer dom att ta tillbaks sitt godkännande då dom har förstått helheten av vad dom skrivet på.

Även på gård 4 så har några inte förstått det, pratade med […] som ansåg att det inte var snyggt, men visste inte vem som bär ansvaret. Även fast det stog i avtalet. Många läste inte det finstilta men anser att resultatet inte är godkänt,

Även fast att styrelsen har fått total makt av stämman för att driva projektet asfaltering, så måste man lyssna på den massiva kritiken som medlemmarna ger.

Jag kommer inte att skriva på avtalet då man förstör privat mark, förrän man har hittat en lösning som medlemmarna accepterar.

Jag föreslår att man stoppar upp asfalteringen på kommande gårdar förrän man på gårdarna godkänner vad som skall göras, låt det ta sin tid!

Då det inte finns en gällande tidplan från GW ASFALT så borde det inte finnas några hinder att stoppa projektet tills det finns ett lösning på problemen så att medlemmarna blir nöjda.
Hälsningar,”