Styrelsens svar på uppropet från Gård 5

Till alla boende på gård 5
 
  
Bifogat upprop/skrivelse från medlemmar på gård 5 har inkommit till styrelsen 2018-04-21.
 
De arbeten som har utförts på gård 5 har besiktigas och godkänts av oberoende besiktningman. Det finns några ytor på samfällighetens mark som behöver justeras vilket kommer tas upp på byggmöte och de åtgärdas på normalt sätt av entreprenören inom garantin. På byggmöten deltar representanter från styrelsen, konsultfirman samt entreprenören.
 
Medlemmar har skrivit på ett medgivande att den första plattraden på den egna tomten åtgärdas av entrepreören. Styrelsen har tolkat uppropet/skrivelsen så att de som tidigare lämnat in ett medgivande nu återkallat detta. Som en konsekvens av uppropet kommer arbetet på de privata tomterna därför att stoppas tills det att medlemmar på gård 5 inkommer med skriftligt förtydligande om vad uppropet avser och om man önskar att återkalla sitt medgivande. De medlemmar som inte önskar återkalla sitt medgivande behöver inte agera. Återkallande av medgivande från flera medlemmar kan påverka entrerprenörens möjlighet att genomför arbetena.
 
För att styrelsen skall kunna hantera ärendet korrekt så måste förtydligandet på samma sätt som gäller för medlemmars motioner till stämman innehålla:
 
Tydlig beskrivning av problem/förväntad åtgärd
Underskrift
Namnförtydligande
Husnummer
Gatunummer
 
Till alla er som inte har medverkat i uppropet men som har synpunkter på utfört markarabete inkom med dessa enligt ovan.
 
Lämnas i samfällighetens brevlåda Själlandsgatan 43 senast onsdag 25 april.
 
Med vänlig hälsning
SILKEBORGS SAMFÄLLIGHET
Styrelsen