Till alla boende i Silkeborgs samfällighetsförening.

Markarbetsgruppen (arbetsgrupp inom styrelsen som har drivit projektet med asfaltering) och styrelsen har jobbat med att få till ett avtal och komma igång med asfalteringen i över ett år, sedan årsstämman 2016. Innan dess gjordes ett antal förarbeten:
 • Tre konsultbolag kontaktades och två inkom med anbud. WSP valdes och kontrakt skrevs.
 • Flertal genomgångar av området.
 • Inhämtning av ritningar.
 • Inventering kända rör, kablar och elledningar under mark.
 • Enkät rörande el i bodar och rörspolning i de privata husen.
 • Rörspolning och analys. à Fyra problem identifierades som måste åtgärdas.
 • Undersökning av bärlagret. àOK.
 • Genomgångar av olika typer av markbeläggning.
 • Anbudsunderlag togs fram av WSP.
 • WSP utvärderade 14 firmor enligt ett poängsystem anpassat för uppdraget.
 • Sju firmor valdes av WSP.
 • Anbudshandlingar skickades ut.
 • Sex firmor valde att inte skicka in anbud pga arbetsbelastning.
 • Förutsättningarna som förändrades:
 • Anbudstiden förlängdes.
 • Arbetet kunde påbörjas hösten 2017 samt slutföras våren 2018
 • Anbud som inkom: GW Asfalt & Trädgårdsanläggningar AB
 • Kostnad enligt anbud, påslag (6 kap. 5 a-f § ABK 09) samt moms: 4.284.000 kr
 • Kostnad reparera fyra skadade dagvattenbrunnar ca: 400.000 kr
2017-11-08 har vi en avklarad upphandling enligt stämmobeslutet: Asfaltering av samfällighetens ytor. I de fall där plattor behöver vara kvar så kommer de att vara kvar. Entreprenören beslutar om det med utgångspunkt i att det ska vara det bästa valet för varje plats. Arbetet påbörjades på gård 5 2017-11-15.
 
 
Vad händer nu?
Vi kommer få ny fin asfalt, behålla plattor på flera ytor så som många medlemmar önskade och vi får ”ny fallbyggnad för att leda dagvatten” på rätt sätt över hela samfällighetens mark utan att det rinner mot byggnader. Detta är mycket viktigt. Vi har problem med marksättningar i hela vårt område. Vårt uppdrag är, har alltid varit och kan aldrig bli annorlunda än att säkerställa samfällighetens markytor!

Det blir en höjning av asfalt och plattor på samfällighetens markytor för att säkerställa ” ny fallbyggnad för att leda dagvatten” oavsett om vi tar bort all befintlig markbeläggning eller justerar plattor och toppar med asfalt. Konsekvensen är att för vissa av medlemmarna kommer det bli en nivåskillnad utöver den som gäller idag mellan samfällighetens mark och den privata tomten. Troligtvis enbart för de som har sin mark i samma nivå som samfällighetens mark.

En lösning för de medlemmar som vill få sin privata mark åtgärdad diskuteras med entreprenören.
Konsultfirmans kommentar:

”Den största utmaningen för projektet handlar om att genom ny fallbyggnad leda dagvatten som belastar asfalterade ytor till brunnar och planteringar, istället för som idag då vatten vid många positioner leds mot byggnader. Arbetet utförs som ett led i Samfällighetsföreningens underhållsplan och utgör en viktig del i bevarandet av livslängden för berörda byggnadsdelar. Då både förutsättningar och förhållanden mellan privat mark skiljer sig åt fastigheterna emellan så går det inte att generellt uttala sig om konsekvensen för respektive medlem. Men målsättningen är att det för alla medlemmar skall bli bättre än i dagsläget genom att den nya asfalten kommer leda vatten åt ”rätt håll”. Vad som däremot inte kommer förändras av de renoveringsåtgärder som samfälligheten i dagsläget har handlat upp av entreprenören, är om privat mark idag lutar mot byggnaden så kommer den fortsatt efter entreprenaden att göra detta. Det åligger respektive medlem att säkerställa att fallbyggnaden på den privata marken inte leder vatten mot byggnaden. Konsekvensen av åtgärden innebär för vissa medlemmar att anslutningshöjden mot gräns för privata mark kan komma att ändras genom att en viss nivåskillnad uppstår.”
 
 
Kort om vad som sker framöver:
 • Informationsstrategi bestäms av styrelsen på nästa möte 6/12.
 • Gård 5 slutförs och besiktigas nästa byggmöte 13/12. Efter gård 5 blir det ett vinter stopp till i mars innan nästa etapp.
 • Vi föreslår att alla medlemmar går runt på gård 5 och ser hur det blev samt reflektera över hur det kan bli för ens eget hus innan snön kommer och arbetet återupptas.
 • Vid arbetena på garageuppfarterna, gästparkeringarna och garagelängorna påverkas även tillgängliggeten till dessa. Separat info och skyltning innan arbetena påbörjas, men se tidplanen nedan om ni kommer vara borta under den tid arbetena genomförs.
 • Ta fram förslag på lösning till de medlemmar som vill få sin privata mark åtgärdad av entreprenören.
 • Samfälligheten kan aldrig ta ansvar för marksättningar på privata tomter eller kostnader för att åtgärda dessa!
 
Bästa hälsningar
Styrelsen
Silkeborgs samfällighetsförening
styrelsen@silkeborg.se
www.silkeborg.se
 
Tidplan asfaltarbetena 2017-18. Kommer även finnas på hemsidan.