Så här lämnar du en motion

 Motion dvs medlemmars förslag på förändring.
Att skriva en motion är att vilja påverka eller förändra något. Om du vill att samfälligheten skall förändra något kan du påverka genom att skriva en motion till samfällighetens stämma. Det är inte svårt att skriva en motion. Du kan skriva ned vad du tycker att samfälligheten ska göra under det kommande verksamhetsåret på ett papper. Skriv alltid kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Ta endast upp ett ärende per motion. Lämna in flera motioner om det är flera ärenden som du vill ska behandlas på stämman.
 
Rubrik.
Börja kort med vad motionen handlar om.
 
Vad vill du att samfälligheten ska göra i.o.m. din motion?
Förklara anledningen till att denna motion behöver ställas. Ange fakta, dels för att tydliggöra problemet men också för att underlätta för alla andra medlemmar som läser motionen och beslutar i ärendet.
 
Motivering.
Skriv en text som förklarar varför du tycker som du gör och föreslå ett beslut. Jag anser att ………… och därför föreslår jag att stämman beslutar att.

Om motionen medför någon ekonomisk påverkan eller någon väsentlig förändring för samfälligheten är det extra viktigt att du motiverar för att stödja din motion och underlätta för styrelsen att yttra sig om den.
 
Underteckna!
Du ska alltid avsluta din motion med att skriva ort och datum då den skrevs samt underteckna med namn och ange fastighetsbeteckning eller gatuadress.
 
Lämna in motionen.
När du är klar med din motion ska du lämna in den i samfällighetens brevlåda på Silkeborgsgatan 42 senast 31 juli.
 
Styrelsens arbete och vad händer på stämman.
I kallelsen till stämman skall motionen bifogas samt att styrelsen ska lämna ett yttrande om din motion så alla medlemmar i samfälligheten ska hinna läsa och bilda sig en uppfattning om motionen innan stämman. Styrelsens behöver kanske ha en dialog med dig om det finns oklarheter för att säkerställa att yttrandet är relevant.

Styrelsen ska alltid föreslå bifall (godkännande) eller avslag på din motion. Detta innebär att styrelsen föreslår stämman att tycka på ett speciellt sätt om motionen utifrån samfällighetens stadgar, ekonomi eller andra aspekter.

När din motion tas upp under stämman kan det hända att mötesordföranden vill att du lämnar en muntlig motivering till varför du vill att samfälligheten ska ställa sig bakom den. Det är därför viktigt att du är närvarande på stämman och förberedd på det.