Parkering inom samfälligheten

Parkeringsregler för Silkeborg samfällighetsförening
Beslutade av årsstämman 2017-10-18

Inom samfälligheten råder parkeringsförbud. Parkering får därför enbart ske på de ytor som är skyltade som parkeringsplatser samt i samfällighetens garage. Samtliga parkeringsplatser på samfällighetens mark i garagen eller utomhus tillhör samfälligheten. För transporter till fastigheter för i- och urlastning gäller samma regler som gäller i Stockholm stad. I samfälligheten så gäller samma regler för boende, gäster och hantverkare.

Stora garaget Silkeborgsgatan 1 samt garagen vid gård 1.
I garagen finns en (1) garageplats tilldelad varje hus d.v.s. 149 st. Medlemmar förfogar över sin parkeringsplats och kan naturligtvis även låta den användas t.ex. av gäster som är på besök. Medlemmar som hyr ut sin bostad kan naturligtvis låta sin hyresgäst disponera den garageplats som är tilldelad huset. Varje garageplats har ett eluttag som enbart är avsett för motor- och kupévärmare. När motor- och kupévärmare används ska dessa vara anslutna via timer. Garagens eluttag har inte kapacitet för att klara av laddning av elbilar varför elbilar, oavsett storlek, inte får anslutas. Om en medlem inte har något behov av att disponera sin garageplats är det tillåtet att hyra ut den till annan boende i samfälligheten. Garageplats får ej användas som förråd. Man får självklart inte som boende i samfälligheten parkera sin bil på någon plats som man inte har tillstånd till i garagen. I de fall där det kommer till styrelsen kännedom att så sker kommer avgift tas ut.

Extra parkeringsplatser för uthyrning till medlemmar i samfälligheten.
- Se även information under rubriken "Utöver de regler som stämman beslutad så gäller" (höger kolumn).

Det finns ett mindre antal parkeringsplatser (7 st.) i stora garaget för uthyrning. Detta sker genom lottningsförfarande en gång per år och hyran betalas i efterskott via ordinarie faktura från samfälligheten. Lappar om detta kommer ut i mars varje år. En intresseanmälan lämnas till styrelsen. Dessa platser är avsedda för medlemmar med flera bilar, absolut inga utomstående, kontroll sker mot det registreringsnummer som gäller för hyresavtalet. Om inte alla platser är uthyrda kan medlemmar hyra mer än en extra parkeringsplats. Medlemmar som har oreglerad faktura till samfälligheten får inte hyra extra parkeringsplats.

Utöver de regler som stämman beslutade så gäller nedanstående.

Extra parkeringsplatser för uthyrning till medlemmar i samfälligheten
Silkeborgs samfällighetsförening har sju parkeringsplatser i stora garaget för uthyrning, sex på övre plan och en under plan. Parkeringsplatserna kan hyras av boende i samfällighetsföreningen och endast för eget fordon.
 
En gång per år lottas dessa platser ut till de hushåll som anmält intresse. Normalt sker det under mars månad. Information om sista dag för intresseanmälan meddelas via hemsidan. Efter lottningen är genomförd informeras berörda fastighetsägarna om resultatet.
 
I de fall det uppstår lediga platser under året, görs en extra utlottning. Vi tillämpar inget kösystem utan Informationen sker på hemsidan och utlottning görs bland de intresseanmälningar som inkommit under tiden för utannonseringen.
 
Hyresperioden är från den 1 april till den 31 mars året därefter.  
Avgiften för en parkeringsplats är f.n. 500 kr per månad (juli 2019) som betalas i efterskott i samband med kvartalsavgiften.

De extra parkeringsplatserna är avsedda för medlemmar med flera bilar, och inga utomstående. Kontroll sker mot det registreringsnummer som angivits i intresseanmälan. Om inte alla platser är uthyrda kan medlemmar hyra mer än en extra parkeringsplats. Medlemmar som har oreglerad faktura till samfälligheten får inte hyra extra parkeringsplats.
 
Utöver ovanstående gäller

  • Medlem som hyr extra parkeringsplats har inte rätt att överlåta parkeringsplatsen till någon annan.
  • Parkeringsplatsen är avsedd för uppställning av bil eller fordon som ägs av medlemmen
  • Elmotorvärmare, kupévärmare etc. skall alltid användas i kombination med timer, max tre timmars elförbrukning per tillfälle. Max 1000W total förbrukning. Eluttaget får inte användas för laddning av el-bilar.
  • Utebliven betalning av hyran, oavsett anledning, föranleder uppsägning av parkeringsplatsen.
  • Uppsägning av hyresavtalet sker automatiskt från den 31 mars.
  • Hyresavtalet kan sägas upp av medlemmen respektive samfällighetsföreningen med en kalendermånads uppsägning under avtalstiden. Uppsägningen ska göras skriftligt.

 
Samfällighetens gästparkeringar
Det finns två gästparkeringar, en i anslutning till stora parkeringsgaraget samt en mindre i anslutning till garagelängorna vid gård 1. Gästparkeringarna är avsedda för parkering för gäster till boende i samfälligheten.
 
Från och med 2017-01-01 gäller SMS-betalning på samfällighetens gästparkeringar, f.n. med 8 kr/timme eller 40 kr/dygn, se anvisningar vid parkeringarna.
 
För parkeringsplatserna på Silkeborgs- och Själlandsgatan gäller de parkeringsregler enligt det som är skyltat. EUROPARK bötfäller felparkerade bilar/fordon på kommunens mark (felanmälan via 08-562 508 96, 8.00–16.30 vardagar och 08-651 00 00 övriga tider och helger).

Läs mer om tjänsten om hur du betalar och hur du använder den på följande länkar  

https://smspark.se/om-smspark
https://easypark.se/sa-funkar-det/sa-fungerar-easypark/